Publikácie

30.03.2013
Poslať e-mailom - ico Poslať e-mailom Verzia pre tlač - ico Verzia pre tlač

Personal bibliography

Books

Dějiny hudby V. Hudba 19. století. Euromedia, Ikar, Praha 2011 (+ CD)

Dejiny hudby V. Hudba 19. storočia. Ikar, Bratislava 2010 (+ CD)

Dějiny hudby VI. Hudba 20. století (2). Euromedia, Praha 2007 (+ CD)

Dejiny hudby VI. Hudba 20. storočia (2). Ikar, Bratislava 2006 (+ CD)

Dějiny hudby VI. Hudba 20. století (1). Euromedia, Praha 2006 (+ CD)

Dějiny hudby II. Renesance. Euromedia, Praha 2005 (+ CD)

Dejiny hudby VI. Hudba 20. storočia (1). Ikar, Bratislava 2005 (+ CD)

Dejiny hudby II. Renesancia. Ikar, Bratislava 2004 (+ CD)

Dejiny hudby I. Európsky stredovek. Orman, Bratislava 2003 (+ CD)

Dějiny hudby I. Evropský středověk. Euromedia, Praha 2003 (+ CD)

Hrčková, Naďa – Kajanová, Iveta – Boďová Katarína: Slovenskí skladatelia II. (Sociologická sonda). Orman, Bratislava 2001

Tradícia, modernosť a slovenská hudobná kultúra 1918 – 1948. Litera, Bratislava 1996

kol.: Umenie v živote človeka. Kapitola Hudba. Smena, Bratislava 1989, s. 105 – 152

Hudobná kritika a hodnotenie. Opus, Bratislava 1986

Tvrdoň, Jozef – Štědroň, Bohumír – Hrčková, Naďa – Plavec, Jozef: Dejiny hudby. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1973 (1. vyd., 507 s.)

Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

An Exclamation of Truth, Babilonian Tower und Belcanto: The Players (after Hamlet) by Juraj Beneš. In: The Mediterranean – source of music and longing of the European Romanticism and Modernism. 24th International Musicological Symposium, Festival, Ljubljana 2009

Last Event. In: “Melos” a “Étos”: včera, dnes,... zajtra? = “Melos” und ”Ethos”: gestern, heute,... morgen?. Zborník z medzinárodného sympózia Melos-Étos 2009, 10. – 12. novembra, Hudobné centrum, Bratislava 2009, s. 57 – 65

Eugen Suchoň: 20-er Jahren und das “adornsche Dilemma der Slowaken”. In: Music in the Twenties of the 20th Century. Kongressbuch of Slovenian Musical Days 2008, Festival Ljubljana 2008

Prípad Ivan Poledňák v kontexte českej a slovenskej hudobnej kultúry. In: Acta Universitas Palackianae Olomucensis IX, Olomouc 2007

Ich gehöre nirgendshin. Im memoriam György Ligeti. In: “Personality, National Identity in Music in Era of Globalisation”. Zborník zo sympózia Slovenian Musical Days, Festival Ljubljana 2007, s. 206 – 218

Ost-Oper von dem Umbruch: Katastrophe und Warnung. In: Am Anfang war das Wort. Oper, Lied und andere Texte in der zeitgenössischen Musik. Zborník zo sympózia Melos-Étos 2005, AEPress, Bratislava 2006, s. 87 – 99

Chopin, Avantgarde, Postmoderne: wandernde Ideen... In: Continuity and Avant-Garde: Between Tradition and New Challenges, 19th Music Days 2004, Festival Ljubljana 2005, s. 166 – 177

Chopin und die zeitgenössische Musik (Einige Beispiele). In: Chopin and his Work in the context of culture, ed. by Irena Poniatowska, volume 2, 2005, s. 395 – 411 (Polska Akademia Chopinowska, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Musica Iagellonica)

Starší brat. Českí zakladatelia hudobnej vedy na Slovensku. In: Musicologica brunensis. Ad honorem Jan Racek, Bohumír Štědroň et Zdeněk Blažek, Praha 2005, s. 195 – 202 (KLP)

Zum Kompositionprozess von György Ligeti. Referát na 15. medzinárodnej hudobnoteoretickej konferencii “Principles of Musical Composition, Creative Process”, Október 13 – 15, 2005. Vilnius 2005 (Lithuanian Academy of Music and Theatre)

Über der heutigen Minimalisierung der Werte. In: Vom Perotin bis Steve Reich. Ideen des Minimalen in Musikgeschichte und Gegenwart, zborník, Melos-Étos 2005, AEPress, Bratislava 2005, s. 22 – 25

Politik, Musik und Theater in der Oper von Juraj Beneš Das Festmahl (1980). In: Acta Universitas Palackianae, Olomoucensis Facultas Philosophica – Aesthetica 28, Univerzita Palackého v Olomouci 2005, s. 47 – 55

Einige Bemerkungen zur Oper Festmal von Juraj Beneš. In: Duchowość Europy środkowej i wschodniej w muzyce końca XX. wieku, ed. Droba – Szwajgier – Malecka, Akademia Muzyczna, Kraków 2004, s. 99 – 107

Vertonung polnischer Poeten in der zeitgenössischen slowakischen Musik. In: Piešń polska Reconaissance, ed. M. Tomaszewski 2003, s. 145 – 155 (Akademia Muzyczna Kraków)

Zur heutigen Bewertung der Gründer der Nationalmusikmoderne. Zwischen Mythos und Realität. In: International Musicological Symposium at the 300th anniversary of the birth of composer Blaž Arnič,16th Slovenian Musical Days, zborník, Festival Ljubljana 2002, s. 143 – 146

Reflections of J. S. Bach in Contemporary Slovak Musik after Soviet Invasion of 1968. In: Musicologica Istropolitana I, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Stimul, Bratislava 2002, s. 163 – 167

Über die Möglichkeiten einer Historiographie der neueren Musikgeschichte. In: Muzyka w kontekście kultury, Akademia Muzyczna, Kraków 2002, s. 553 – 560

Reflections of Bach in Contemporary Slovak Music. In: Bach 2000. Music between Virgin Forest and Knowledge Society, Brno 2002, s. 239 – 245 (Compostela Group of Universities)

Hudba, politika a divadlo v opere Juraja Beneša Hostina. In: Slovenskí skladatelia III, Orman, Bratislava 2002, s. 47 – 58

Niektoré nové aspekty vzťahu hudby a slova v piesňových cykloch súčasnosti. In: Slovenskí skladatelia III, Orman, Bratislava 2002, s. 58 – 75

O možnostiach historiografie novších hudobných dejín. In: Slovenskí skladatelia III, Orman, Bratislava 2002, s. 5 – 17

Zeitgenössische Komponisten: Wandernde Ideen. In: Koniec storočia, koniec tisícročia / Ende des Jahrhunderts, Ende des Milleniums. Zborník z medzinárodného sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 1999, Orman, Bratislava 2000, s. 38 – 60

Slowakische Komponisten: woher – wohin?. In: Slovenskí skladatelia I / Slowakische Komponisten I, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Stimul, Bratislava 2000, s. 29 – 42

B. Martinů und die Ideologie des einzigen Weges der tschechischen und slowakischen Musikmoderne. In: Glasba in družba v 20. stoletju, Festival Ljubljana 1999, s. 101 – 105

Humanität in der verbalen Reflexion der slowakischen Musikkultur. In: Colloqium – Komponist und Humanität, Masarykova univerzita Brno, Brno 1999, s. 221 – 225

F. Chopin und die zeitgenössische Musik. In: 2nd International Chopin Congress, Polska Akademia Chopinowska, Warszawa 1999, s. 14

Die zeitgenössische slowakische Musik zwischen Ost und West. In: Zeitgenössische Musik zwischen Ost und West = Súčasná hudba medzi Východom a Západom, Orman, Bratislava 1998, s. 66 – 69

Eugen Suchoň a ’teória jedinej cesty’. Pocta Eugenovi Suchoňovi. In: Eugen Suchoň v kontexte európskej hudby 20. storočia, Národné hudobné centrum, Bratislava 1998, s. 43 – 49

Das 'Alte' in der slowakischen Musik der 70er und 80er Jahren. In: 'Staré' v 'novom' = Das Alte im Neuen, Litera, Bratislava 1997, s. 68 – 71

Die slowakische Musikmoderne zwischen zwei Weltkriegen – Irrtum oder Notwendigkeit?. In: Glasba med obema vojnama in Slavko Osterc / Musik zwischen beiden Weltkriegen und Slavko Osterc, Festival Ljubljana 1996, s. 240 – 245

Jozef Kresánek und die systematische Musikwissenschaft an der Comenius Universität Bratislava. In: Tradícia, modernosť a slovenská hudobná kultúra 1918 – 1948, Litera, Bratislava 1996, s. 239 – 250

Skladateľské povolanie a slovenská totalita. In: Hudba ako posolstvo. Hudba a totalita / Musik als Botschaf. Musik und Totalität, Bratislava 1995, s. 59 – 66 (festival Melos-Étos)

Die Botschaft in der zeitgenössischen slowakischen Musik. In: Hudba ako posolstvo. Hudba a totalita / Musik als Botschaft. Musik und Totalität, Bratislava 1995, s. 191 – 200 (festival Melos-Étos)

Die Entwicklungsphasen der modernen slowakischen Musik. In: 29th Conference of Baltic Musicologists. Musicological Approach to 20th Century Music, Lithuanian Composers Union, Vilnius 1995

Mýtus hudobnej výchovy v slovenskej hudobnej kultúre. In: Hudobná výchova vo vývoji súčasnej hudobnej kultúry, Vysoká škola pedagogická, Nitra 1994, s. 135 – 141

Kult Jána Levoslava Bellu v 20. rokoch 20. storočia. In: Ján Levoslav Bella v kontexte európskej hudobnej kultúry, Lengová, Jana (ed.), Nadácia Jána Levoslava Bellu, Banská Bystrica 1993, s. 182 – 186 (resumé v angličtine, nemčine)

Bachovské povedomie u slovenských skladateľov. In: Händel a Bach. O dnešním pojetí jejich díla, Masarykova univerzita Brno, Brno 1992, s. 159 – 164

Podiel hudobnej kritiky na štýlovej kryštalizácii slovenskej hudobnej moderny v 30. rokoch. In: Zborník Filozofickej a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Musaica 22/1989, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1991, s. 101 – 106

Bachovské povedomie u slovenských skladateľov. In: Zborník Filozofickej a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Musaica 22/1989, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1991, s. 107 – 113

Poznanie, hodnotenie a hudobná kritika. In: Zborník Filozofickej a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Musaica 20/1987, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1990, s. 91 – 120

Erkenntnis, Wertung und musikalische Kritik. In: Zborník Filozofickej a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Musaica 20/1987, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1990, s. 91 – 120

Hudobná veda na Slovensku po roku 1918. In: Slovac Music 1988/1 – 2, s. 11 – 16

O význame V. Helferta pre hudobnú kritiku a tvorbu na Slovensku v medzivojnovom období. In: V. Helfert v českém a evropském kontextu, Svaz českých skladatelů a koncertních umělců, Brno 1987, s. 78 – 81

Hudobná teória a hodnotenie v hudobnej kritike. In: Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Musaica 17, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1986

On predsa jeden pablesk... (Ján Levoslav Bella). In: Nové slovo 1986/27

Ján Levoslav Bella ako priesečník vplyvov českej a slovenskej hudobnej kultúry 1. In: Hudobný život 1985/6, s. 8

Podiel hudobnej kritiky na štýlovej kryštalizácii slovenskej národnej moderny v tridsiatych rokoch. In: Zrod a vývoj slovenskej národnej moderny, MDKO, Bratislava 1985, s. 22 – 27

Prehodnocovanie tvorby Jána Levoslava Bellu na Slovensku. In: Hudobný archív 9, Matica slovenská, Martin 1985, s. 89 – 95

Zur Entwicklung der Bewertungskriterien in der slowakischen Musikkritik nach 1918. In: Zborník Filozofickej a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Musaica 23, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1985, s. 109 – 117

Die Musiktheorie und die Bewertung in der Musikkritik. In: Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Musaica 17, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1984, s. 63 – 72

Ján Levoslav Bella ako priesečník vplyvov českej a slovenskej hudobnej kultúry. In: Česká a slovenská tvorba vo vzájomnej kontinuite a ovplyvňovaní (1918 – 1983), MDKO, Bratislava 1984, s. 28

Hudobná kritika v Robotníckych novinách (1909 – 1939). In: Hudobná kultúra Bratislavy medzi dvoma vojnami 1918 – 1939, MDKO, Bratislava 1980, s. 72 – 85

O podstate kritického hodnotiaceho súdu. In: Umění a kritika, Brno 1980, s. 79 – 84 (FF UJEP)

The Character of Evalution in Art Criticism. In: Crisis of Aesthetics?, Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1979, s. 115 – 119

Od reflexie k teórii. In: Opus musicum 1978/7, s. 123 – 126

Textbooks, Textbook Chapters

Dejiny hudby 2. Renesancia. Univerzita Komenského, Bratislava 1988, 1996 (Vysokoškolské skriptá)

Dejiny hudby 1. Európsky stredovek. Univerzita Komenského, Bratislava 1979, 1981, 1996 (Vysokoškolské skriptá)

Hrčková, Naďa – Tvrdoň, Jozef: Dejiny poľskej hudby. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1967 (1. vyd., 96 s.)

Editorial Work

Hrčková, Naďa (ed.): “Melos” a “Étos”: včera, dnes,... zajtra? / “Melos” und ”Ethos”: gestern, heute,... morgen?. In: Zborník z medzinárodného sympózia Melos-Étos 2009, 10. – 12. novembra, Hudobné centrum, Bratislava 2009

Hrčková, Naďa (ed.): Sacrum a profanum v hudbe 20. storočia / Sacrum und Profanum in der Musik des 20. Jh. Zborník z medzinárodného sympózia Melos-Étos 2007, 7. – 9. novembra. Orman, Bratislava 2007

Hrčková, Naďa (ed.): Na začiatku bolo slovo. Opera a iné texty v súčasnej hudbe / Am Anfang war das Wort. Oper und andere Texte in der zeitgenössischen Musik. Zborník z medzinárodného sympózia Melos-Étos 2003, 12. – 14. novembra. Hudobné centrum, AEPress, Bratislava 2006

Hrčková, Naďa (ed.): Od Perotina po Steva Reicha. Idey minimálneho v hudobných dejinách a súčasnosti / Vom Perotin bis Steve Reich. Die Idee des Minimalen in Musikgeschichte und Gegenwart. Zborník z medzinárodného sympózia Melos-Étos 2005, 8. – 10. novembra. Hudobné centrum, AEPress, Bratislava 2005

Hrčková, Naďa (ed.): Slovenskí skladatelia III. Študijné zošity pre súčasnú hudobnú kultúru. Orman, Bratislava 2002 (príloha CD)

Hrčková, Naďa (ed.): Posledných 30. rokov: Idey, osobnosti, hodnoty / Die letzten 30 Jahren Ideen, Persönlichkeiten, Werte. Zborník z medzinárodného sympózia Melos-Étos 2001, 7. – 9. novembra. Orman, Bratislava 2001

Hrčková, Naďa (ed.): Slovenskí skladatelia I / Slowakische Komponisten I. Zborník /Bericht/ z medzinárodného kolokvia, 28. – 31. 10. 1998, Bratislava. Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Stimul, Bratislava 2000

Hrčková, Naďa (ed.): Koniec storočia, koniec tisícročia / Ende des Jahrhunderts, Ende des Milleniums. Zborník z medzinárodného sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 1999, Bratislava, 8. – 10. November. Orman, Bratislava 2000

Hrčková, Naďa (ed.): Súčasná hudba medzi Východom a Západom / Zeitgenössische Musik zwischen Ost und West. Zborník zo sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 1997, Bratislava, 10. – 13. November. Orman, Bratislava 1998

Hrčková, Naďa (ed.): 'Staré' v 'novom' / Das Alte im Neuen. Zborník z medzinárodného sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 1995, Bratislava, 8. – 10. November. Litera, Bratislava 1997

Art Critique and Journalism

Dvadsiate roky: adornovská dilema Slovákov a Eugen Suchoň. In: Hudobný život 2009/1 – 2 (Príloha Eugen Suchoň storočnica, s. 13 – 16)

Čas odchodov. In: Melos, texty o súčasnej hudobnej kultúre, 27. 8. 2007/2 (vyd. VŠMU - Webmag, www.melos.hrckova.sk)

S vďakou a obdivom Györgyovi Ligetimu in memoriam. In: Melos, texty o súčasnej hudobnej kultúre, 27. 8. 2007/2 (vyd. VŠMU - Webmag, www.melos.hrckova.sk)

Koniec hry. Za Iljom Zeljenkom. In: Sme, 19. 7. 2007 (Kultúra)

Za Iljom Zeljenkom. In: Melos, texty o súčasnej hudobnej kultúre, 27. 8. 2007/2 (vyd. VŠMU - Webmag, www.melos.hrckova.sk)

Prípad Ivan Poledňák v kontexte českej a slovenskej hudobnej kultúry. In: Melos, texty o súčasnej hudobnej kultúre, 27. 8. 2007/2 (vyd. VŠMU - Webmag, www.melos.hrckova.sk)

Zomrel György Ligeti. In: Tempo 2006/2, s. 21 – 22

Juraj Beneš: Politika, hudba a divadlo v opere Hostina (1980). 100 rokov hudby na Slovensku. In: Hudobný život 2003/2, s. 29 – 31

Dva pohľady na Varšavskú jeseň. Plné sály na Varšavskej jeseni '96. In: Hudobný život 1996/22, s. 5

Koncert budúcnosti? Kagel v Zürichu. In: Literárny týždenník 1995/3, s. 15

Slovenská hudba objavom. Umelá pieseň národov Európy v Krakove. In: Literárny týždenník 1995/4, s. 14 – 15

Seizmograf súčasnej hudby. Varšavská jeseň '94. In: Literárny týždenník 1994/44, s. 15

Zomrel Witold Lutosławski. In: Literárny týždenník 1994/9, s. 15

György Ligeti: 70. In: Literárny týždenník 1993/25, s. 15

Opustená Varšavská jeseň. In: Literárny týždenník 1993/50, s. 15

Uskutočnil sa druhý ročník. In: Literárny týždenník 1993/49, s. 15

Ešte raz o štekaní. Reakcia na článok V. Godára. In: Literárny týždenník 1992/51, s. 15

Štekanie na Varšavskej jeseni po roku. In: Literárny týždenník 1992/47, s. 14

Nová hudba nepatrí minulosti. Festival tolerancie a porozumenia. In: Národná obroda, 20. 7. 1990/57, s. 11

Z diskusie mimoriadneho zjazdu. In: Hudobný život 1990/3, s. 4

Keď odíde osobnosť. O vede a kultúrnom povedomí. Nad nedožitými 70. narodeninami J. Kresánka. In: Literárny týždenník 1989/1, s. 15

Opera medzi prevádzkou a víziou. In: Dialóg 1989/12, s. 7

Pokus o diagnózu. Na margo prehliadky Novej slovenskej hudby. In: Literárny týždenník 1989/11, s. 14 – 15

Ohľaduplnosť či nedotknuteľnosť?. In: Hudobný život 1989/18, s. 6

Bach, tradícia a čo ďalej... In: Hudobný život 1988/13, s. 11

Festival plný otáznikov. Varšavská hudobná jeseň 1988. In: Literárny týždenník 1988/9, s. 15

kol.: Nová slovenská hudba. 13. ročník prehliadky. In: Hudobný život 1988/6, s. 1, 9 – 12

Čriepky z Varšavy. In: Hudobný život 1987/23, s. 6, 7

Švédska hudobná jar. In: Hudobný život 1987/9, s. 6

Hudobná kultúra na križovatke. In: Nové slovo 1986/45

Korenie tvorivého napredovania. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby 1986. In: Nové slovo 1986/13

Varšavská hudobná jeseň. In: Nové slovo 1986/47

Za profesorom Jozefom Kresánkom. In: Nové slovo 1986/12

Čítanie o hudbe. Vstúpime do sveta hudobnej kultúry?. In: Nové slovo 1985/30

Je súčasná slovenská hudba ťažká?. In: Nové slovo 1985/16

Nekriticky o hudobnej kritike. In: Hudobný život 1985/24, s. 4, 8

Rok premiér v Redute. Marginálie k novej hudobnej tvorbe. In: Nové slovo 1985/7

Ivan Poledňák: ABC Stručný slovník hudební psychologie. In: Hudobný život 1985/11, s. 4

Estetika, umenoveda a kritika. In: Nové slovo 1984/46

Neopakovateľný zjav. Alexander Moyzes. In: Hudobný život 1984/23, s. 1

Tradícia a súčasnosť. Z bloku kritika. In: Nové slovo 1984/50

Ide o harmonickú osobnosť. K aktuálnym problémom estetiky a umenovied. In: Nové slovo, 8. 3. 1979/10, s. 16

Pokus o diagnózu. Na okraj Týdne nové slovenské hudební tvorby. In: Hudební rozhledy 1977/7, s. 289 – 291

Avantgarda a tradice. Poznámky k 20. varšavské jeseni. In: Hudební rozhledy 1977/2, s. 74 – 75

Človek potrebuje hudbu (k výsledkom výskumu hudobnosti). In: Osveta 1976/3, s. 41 – 47

Hudba a dobro. In: Slovenská hudba 1971/6 – 7, s. 229 – 233 (Rozhovor s Miroslavom Bázlikom)

Pamiatke mysliteľa, vedca, človeka... T. W. Adorno. In: Slovenská hudba 1971/2, s. 55

Nielen duch, vtip, ale aj srdce. In: Slovenská hudba 1971/2, s. 55

Úvaha nad ideálom. In: Slovenská hudba 1971/9 – 10, s. 363 – 370

Smolenice '70. In: Hudobný život 1970/9, s. 1, 7

Nielen chlebom je živý človek. Po stopách B. Bartóka. In: Hudobný život 1969/9, s. 3, 7

Utvrdzovanie sa vo viere. In: Hudobný život 1969/1, s. 5, 7

Pred súdom obecenstva. In: Kultúrny život 1966/43, s. 6 – 7

Opera v televízii. In: Slovenská hudba 1965/9, s. 412 – 414

Obecenstvo hodnotí súčasnú hudbu (k výsledkom sociologického výskumu). In: Kultúrny život 1964/44, s. 8, 10

Životnosť, novosť a výskum. In: Hudební rozhledy 1963/13, s. 582

Hranice modernosti?. In: Slovenská hudba 1962/7, s. 196

Vzájomná podmienenosť televíznej opery a spoločnosti. In: Slovenská hudba 1961/7 – 8, s. 311

Niekoľko problémov televíznej opery. In: Slovenská hudba 1960/6, s. 276

Z. Nejedlý: Gustáv Mahler. In: Slovenská hudba 1959/11 – 12, s. 548Bibliography

Vladimir Blaho: Pútavo o hudbe, in: Knižná revue 05/2011

Turan, Andrijan: Ľudia bez humoru sú nudní – rande s muzikologičkou profesorkou Naďou Hrčkovou. In: Slovenka 2011/48, s. 34 – 37

Szczepańska-Lange, Elżbieta: Na Slovensku vyzerala “normalizácia” na pohľad veľmi humánne. S prof. Naďou Hrčkovou hovorí Elżbieta Szczepańska-Lange. In: Hudobný život 2009/10, s. 10 – 13

Kajanová, Yvetta: Naďa Hrčková: Dejiny hudby VI. Hudba 20. storočia (1). In: Tempo 2007/1, s. 30 – 31

Geisbacherová, Michaela: Sprievodca hudbou Východu. In: Knižná revue 2007/12, s. 5

Szczepańska-Lange, Elžbieta: Mieszkańcy z krainy Kilviria. (Dejiny hudby VI., Hudba 20. storočia 2). In: Ruch muzyczny 2007/18 – 19, s. 58 – 64

Szczepańska-Lange, Elžbieta: “Bo tutaj, prosze pani, bedzie teraz normalizacja”. Z prof. Nadia Hrčkova rozmawia Elźbieta Szepaňska-Lange. In: Ruch muzyczny 2007/2, s. 30 – 34

Unger, Pavol: Dejiny hudby II. Renesancia. In: Melos, texty o súčasnej hudobnej kultúre, internetová revue. (Tvárou v tvár tvorcovi hudby), prebraté z denníka Pravda 2007/2 (www.melos.hrckova.sk)

Rehák, Oliver: Aká je hudba z Východu (N. Hrčková: Dejiny hudby, Hudba 20. storočia 2). In: Sme, 27. mája 2007

Geisbacherová, Michaela: Orientácia vo svete súčasnej hudby. In: Knižná revue 2006/10, s. 5

Cselényi, László: Hudba XX. storočia. In: Szabad újság 2006/23, s. 11

Kajanová, Yvetta: Naďa Hrčková: Dejiny hudby VI. In: Opus musicum 2006/4, s. 58 – 59

Blahynka, Miloslav: Príspevok k dejinám európskej hudby. In: Knižná revue 2005/8, s. 6

Poledňák, Ivan: Naďa Hrčková. In: Hudobný život 2004/9, s. 6

Šišková, Ingeborg: Naďa Hrčková: Dejiny hudby I., Európsky stredovek. In: Hudobný život 2004/12, s. 47

Mojžišová, Michaela: Slovenskí skladatelia III. In: Hudobný život 2003/2, s. 45 – 46

Šályová, Silvia: Naďa Hrčková (ed.): Slovenskí skladatelia I. In: Slovenská hudba 2001/1, s. 154 – 157

Horkay, Tomáš: Slovenskí skladatelia – Slowakische Komponisten. In: Hudobný život 2001/1, s. 45

Kajanová, Yvetta: Súčasná hudba medzi Východom a Západom. Zborník zo sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 1997. In: Slovenská hudba 2000/1 – 2, s. 241 – 243

Blahynka, Miloslav: Búranie mýtov o slovenskej hudbe. Naďa Hrčková: Tradícia, modernosť a slovenská hudobná kultúra. In: Literárny týždenník 1998/15, s. 14

Adamov, Norbert: Užitočný pohľad späť. In: Hudobný život 1998/7, s. 10

Blahynka, Miloslav: Naďa Hrčková: Hudobná kritika a hodnotenie. Opus Bratislava 1986. In: Hudobný život 1987/10, s. 8

ak: Hudobná kritika a hodnotenie. In: Osvetová práca 1987/17, s. 46

Petrík, Vladimír: Podnetná kniha o kritike. In: Nové slovo 1986/51

© Copyright 2013 Naďa Hrčková | www.hrckova.sk | nada@hrckova.sk