O mne

31.03.2013
Poslať e-mailom - ico Poslať e-mailom Verzia pre tlač - ico Verzia pre tlač

CV (slovak)

Prof. PhDr. Naďa Hrčková, CSc., vysokoškolská pedagogička, vedecky a esejisticky činná v oblasti hudobnej vedy, tvorby a súčasnej, najmä slovenskej hudobnej kultúry.
1962 – 2004 pôsobila na odbore hudobná veda Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 2004 – 2008 v Centre výskumu HTF VŠMU v Bratislave. Rad jej absolventov zastáva významné miesto v oblasti hudobnej vedy a organizácie hudobnej kultúry.
1968 – 1971 redaktorka časopisu Slovenská hudba a Hudobný život, kritička Avantgardy 60. rokov, po vstupe vojsk pre “nesprávne estetické názory” vyškrtnutá zo Zväzu slovenských skladateľov a zákaz publikačnej činnosti. Ďalej sa venovala prednostne muzikologickej reflexii.

Oblasti výskumu: stará hudba, hudba 20. storočia, slovenská hudba.
Získala všetky stupne akademickej kariéry: 1969 PhDr., 1980 CSc., 1984 tzv. menovaciu docentúru na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, po prevrate 1999 riadna docentúra na Masarykovej univerzite v Brne, 2001 inaugurácia na tej istej univerzite – Univ. Prof. v odbore muzikológia.

Po politickom prevrate v roku 1989 rozvinula medzinárodné aktivity: účasť na medzinárodných sympóziách (Brno, Ljubljana, Varšava, Krakov, Vilnius), rad štúdií v prestížnych medzinárodných zborníkoch a publikáciách, prednášková činnosť v zahraničí (Varšava, Krakov, Katovice, Rheinsberg, Viedeň, Hamburg, Vilnius a i.). V roku 1991 spoluzakladateľka medzinárodného festivalu súčasnej hudby Melos-Étos a vedecký garant sympózia v jeho rámci, editorka periodického nemecko-slovenského zborníka.
V súčasnosti vydáva syntetické knižné monografie jednotlivých historických epoch v cykle Dejiny hudby I – VII, v českom a slovenskom jazyku (vydavateľstvo Ikar Bratislava a Euromedia Praha).CV (english)

Prof. PhDr. Naďa Hrčková, CSc. was a long-standing lecturer at the Department of Musicology of the Philosophical Faculty of the Comenius University in Bratislava, then she has been active as a researcher at the Academy of Music and Theatre in Bratislava. She qualified as a University teacher (Doc.) and inaugurated as a Professor in Musicology at the Masaryk University in Brno, Czech Republic. She has been lecturing in Slovakia and guest-lecturing at various European universities (i.e.Warszawa, Krakow, Hamburg, Ljubljana, Vilnius).

Research topics: musical critic, history of European music, especially early music and 20th centurie’s music, and Slovak music. Internationally known as an expert in contemporary music.

Major monographs: Reviewing Music (Opus, Bratislava 1986), Tradition, Modernity, and the Slovak Musical Culture (Litera, Bratislava 1996), at present, Prof. Dr. Naďa Hrčková has been editing the syntetic monographs on various periods of musical history: History of Music I. – VII (1,2) issued in both Slovak and Czech languages (Ikar Bratislava and Euromedia Group Prague).
She has participated on numerous international musicological conferences (Brno, Ljubljana, Warszawa, Krakow, Vilnius, Budapest), published numerous studies in internationally renowned musicological magazines.

Since 1991 she has been co-organizing the Symposium at the International Festival of Contemporary Music Melos-Ethos (of which she is also the co-founder) and editing its periodical German- Slovak congress book. Also an editor of Handbooks of the Contemporary Musical Culture (Slovac Composers), dealing with sociological questions concernig contemporary music. Since 2006 she has been the editor of Melos, an internet revue with texts on the contemporary musical culture. www.melos.hrckova.skCV (deutsch)

11.8.1939 in Bratislava geboren.

Prom.Hist.an der Comenius Universitäat in Bratislava, Musikwissenschaft und allgemeine Geschichte, 1969 PhDr., 1980 CSc, 1984 Universitäatsdozent.

Seit 1962 ununterbrochen auf dem Lehrstuhl für Musikwissenschaft der Comenius Universität tätig.

Im Jahre 1971,nach dem sowjetischen Einmarsch aus dem Verband der Komponisten wegen "unrichtigen ästhetischen Ansichten" als junge Theoretikerin der Musikavantgarde gestrichen. D.h.jede Publikationsmöglichkeiten verboten und ebenfalls alle Auslandskontakte und Reisen.

Nach dem Umbruch 1989 Gründung des internationalen Festivals der zeitegenössischen Musik Melos-Ethos (Bienale, seit 1991) und eines Symposions im Rahmen des Festivals.

1991 Habilitation -Dozentin,1995 Inauguration - Univ.Prof. auf dem Masaryk Universität in Brünn.

Ich widmete mich vor allem der allgemeinen Musikgeschichte – alte und Neue Musik und neue slowakische Musik (Muskgeschichtlihe Reihe Geschichte der Musik I. - VII.), der Theorie der Musikkritik (1 Monographie) und der Erforschung der neueren slowakischen Musikgeschichte von der Wende des 19. und 20. Jahrhunderts bis heute. Es gelang mir hier eine Reihe von wissenschaftlichen Studien - wie es aus dem beigelegten Verzeichnis meiner Arbeiten vorgeht - veröffentlichen. Meine Schrift unter dem Titel "Die Tradition, Modernität und slowakische Musikkultur" stellt eine Reflexion der slowakischen Musikkultur in den Jahren 1918-48 vor.

Als Pädagoge befasste ich mich mit der alten Musik, der Musik des 20. Jahrhunderts und der Theorie der Musikkritik.

Nach der Wende im Jahre 1989 habe ich einen internationalen Festival der zeitgenösischen Musik unter dem Namen Melos-Ethos mitgegründet (www.hc.sk). In dessen Rahmen organisierte ich ein internationales Symposium, in Zusammenarbeit mit dem internationalen Arbeitskreis für neue Musik. Aus dem Symposium haben wir ein deutsch-slowakisches Kongressbuch unter meiner Redaktion herausgegeben, insgesammt 5 Kongressbücher – sind übrigens auch in der Bibliothek des Hamburger Musikwisseschaftlichen Institutes und anderen).

Nach der Wende könnte ich auch meine internationale, vorher ganz verbotene, Tätigkeit endlich realisieren und habe auf mehreren internationalen Symposien teilgenommen (1994 Krakau, Das Lied Europas, 1993, 1995 Ljubljana, Internationales Symposium im Rahmen der slowenischen Musiktage, 1996 Vilnius, XXIII. Baltische Konferenz, 1995 Krakau, Die polnische Musik 1945-95, 1995 Musikakademie Rheinsberg, Brandenburgisches Kolloquium für Neue Musik) usw.

Ich hielt noch vor der Wende, schon im Jahre 1969, ein Semester Vorträge am Musikwissenschaftlichen Institut Warschau, dann aber erst nach dem Jahre 1989 einzelne wiederholte externe Vorträge, 1995 auf der Musikakademie Krakau, 1996 am Institut für Musikwissenschaft der Warschauer Universität und an dem Musikwissenschaftlichen Institut Hamburg.

In der letzten Jahren gebe ich eine Reihe der Europäischen Musikgeschichte heraus (I.– VII, a,b): in der Slowakei ( Ikar Bratislava, www.ikar.sk) und in Tschechien (Euromedia Prag, www.euromedia.cz).

Kontakt

Naďa Hrčková E-mail: nada@hrckova.sk

© Copyright 2013 Naďa Hrčková | www.hrckova.sk | nada@hrckova.sk