Aktivity

30.03.2013
Poslať e-mailom - ico Poslať e-mailom Verzia pre tlač - ico Verzia pre tlač

Aktivity

Akademická kvalifikácia

1956-1961 FFUK Bratislava, história - dejiny hudby, prom. hist.
1969 PhDr. Rigorózna práca:
Problémy televíznej opery, Bratislava, FFUK 1969
1980 CSc. Kandidátska dizertačná práca:
Hudobná kritika a hodnotenie, vyd. OPUS, Bratislava, 1986
1984 Doc. (FF UK Bratislava)
1999 Doc. (FF MU Brno – nová habilitácia podľa zák.č.111/1998 Sb.)
Habilitačná práca: Tradícia, modernosť a slovenská hudobná kultúra, vyd. Litera, Bratislava, 1996,docentka pre odbor muzikológia
2001 2001 Masarykova Univerzita,1.marca 2001 menovanie za profesorku pre odbor muzikológia

Pedagogická činnosť na FiFUK

Do r.1971 orientácia na disciplíny historickej, čiastočne aj systematickej Hudobnej vedy. S výnimkou paleografie a hudobnej teórie išlo postupne o prednášanie prakticky všetkých disciplín HV.

Od r.1972 orientácia na všeobecné dejiny hudby, postupne (asi od polovice 80.rokov) prehĺbenie špecializácie na starú hudbu (do pol. 17.stor.) a hudbu 20.stor., na novšie dejiny slovenskej hudby (od polovice 19.stor. po súčasnosť) a na hudobnú sociológiu,estetiku a kritiku (teória a dejiny).

Okrem toho prednášky z Dejín hudobnej kultúry na odboroch Teória kultúry (1984-89), Filozofia-estetika (1984-89) a z Hudobnej kritiky (1984-89) – P/S, na odbore Teória hudby HTF VŠMU Bratislava.

Vedenie množstva prác (diplomové, rigorózne, študentská vedecká činnosť), z ktorých mnohé boli publikované a ich autori sa stali vedcami, kritikmi, poprednými organizátormi hudobného života, redaktormi. Absolventi vo všetkých sférach hudobnej kultúry.

Počet diplomantov: okolo 80-90 na odboroch Hudobná veda, Teória kultúry, Teória hudby na HTF VŠMU v Bratislave.

Založenie a dlhodobé vedecké garantovanie medzinárodného Sympózia mladých muzikológov na Katedre hudobnej vedy.
Umožňovanie uplatnenia mladého vedeckého dorastu aj na sympóziách v rámci Medzinárodného sympózia Melos-Étos – organizátorka a vedecký garant sympózia od r.1991

Najvýznamnejší žiaci (diplomanti a doktorandi)

Yvetta kajanová, docentka na Katedre hudobnej vedy FiFUK, Oľga Smetanová, riaditeľka Hudobného centra, PhDr. Gejza Vajda, dlhoročný odborný pracovník MK SR, PhDr. Zuzana Czagányová, vedecká pracovníčka Hudobnovedného ústavu Maďarskej akadémie vied a Lisztovej Hudobnej akadémie,Oľga Smetanová, riaditeľka HC, Oľga Španková-Frederiksen, redaktorka hudobného vysielania dánskeho rozhlasu v Kodani, PhDr. Zuzana Vitálová CSc., tajomníčka Schubertovej spoločnosti v Bratislave, Yvetta Koláčková-Podgorná, festivalové byro Pražská jar, Eva Holubánska, dlhoročná redaktorka Slovenskej televízie, Norbert Adamov, vedecký pracovník Hudobnovedného ústavu SAV,dnes ved.pracovník Katedry obč.práva na Právnickej fakulte UK Bratislava, Igor Valentovič a Juraj Dóša, vydavatelia hudobnín a kníh o hudbe,hudobná podnikatelia, Patrik Španko, známy hudobný publicista a vydavateľ časopisov o džeze,Tomáš Krnáč, scenárista a režisér, Ivan Hronec,akvizície, o.i.pedagóg na Katedre divadelnej a filmovej vedy DF VŠMU v Bratislave,Michaela Mojžišová, vedecká pracovníčka Ústavu divadla a filmu SAV, Zuzana Mojžišová, dramaturgička Rádia Devín RTVS, Adela Oremusová, redaktorka vydavateľstva Ikar, Tomáš Horkay, hudobný kritik a muzikológ, Robert Kolář,hudobný kritik,t.č.redaktor časopisu Slovenská hudba.

Vedeckovýskumná činnosť

Oblasti vlastnej vedeckej činnosti
1. Historicko-systematické vedecké spracovanie problematiky hudobnej kritiky ( monografia Hudobná kritika a hodnotenie).Hoci ešte vzniklo za totality, bolo aj po roku 1989 pozitívne hodnotené zahraničnými odborníkmi (prof. Fukač, prof. V.Karbusický a ď.).

2. Výskum novších dejín slovenskej hudobnej kultúry v 20.stor.
Rad vedeckých štúdií a napokon pramenná práca o česko-slovenskej hudobnej kultúre 1918-1948 (Tradícia, modernosť a slovenská hudobná kultúra), v 90. rokoch stať o hudbe na Slovensku v autorských Dejinách hudby, Hudba 20.storočia(2).

3. Výskum hudby 20.storočia, špeciálne v jeho druhej polovici - vedecké monografie,medzinárodné uznanie ako odborníčka pre oblasť súčasnej hudby: (1976/77 jednosemestrové prednášanie kurzu súčasnej slovenskej hudby na Instytute muzykologii Varšavskej univerzity; pozvania od prominentných zahraničných inštitútov a nadácií do r.1989 neuskutočnené pre zákaz vycestovania,napr. v roku 1970 sa nemohlo realizovať udelené DAAD štipendium,takisto pozvanie od Institut für Wissenschaften von Menschen, Viedeň, 1978).Podobne pozvania od medzinárodných festivalov súčasnej hudby, zahraničných vysokoškolských pracovísk, sympózií,atď sa mohli normálne realizovať až po roku 1989.

4. Rozvinutie rozsiahlych medzinárodných aktivít vedeckého a umeleckého charakteru po r.1989. Založenie medzinárodného vedeckého grémia Arbeitskreis für neue Musik – Bratislava, Brno, Hamburg, Krakov, Budapešť, Ljubljana.Stalo sa medzinárodným konzultačným i akčným fórom pre aktivity a otázky(napr. témy sympózií) súčasnej hudby.

5. Od roku 1991 organizovanie a vedecký garant pravidelného medzinárodného bienálového sympózia v rámci festivalu Melos-Étos a editorstvo nemecko-slovenského zborníka o problematike súčasnej hudby (Musik und Totalität,1991,Musik als Botschaft,1993, Das Alte im Neuen,1995, Zeitgenössische Musik zwischen Ost und West,1997, Ende des Jahrhunderts/ Ende des Milleniums, 1999, Ideen,Persönlichkeiten,Werte:Die letzten 30 Jahre,2001, Am Anfag war das Wort.Oper,Lied und andere Texte in der zeitgenössischen Musik,2003, Von Pérotin bis Steve Reich. Die Ideen des Minimalen in Musikgeschichte und Gegenwart, 2005, Sacrum und Profanum in der zeitgenössischen Musik,2007,”Melos” und “Ethos”: gestern, heute… morgen?,2009);pozri rubriku Publikácie,taktiež Osobnosti na www.hc.sk, Sympózium Melos Étos)

6. Výskum súčasnej slovenskej hudby a jej presadzovanie do medzinárodného kontextu.
Od roku 1998 založenie bienálových kolokvií Slovenskí skladatelia o situácii súčasnej hudby, s výstupom v rovnomennom zborníku a sociologickej sonde Slovenskí skladatelia II (Hrčková, Kajanová, Boďová).

7. Vedecko-pedagogická spolupráca, ako vedúca Pracovnej skupiny pre Novú hudbu, s inštitúciami a vedeckými kolektívmi v zahraničí, formou spoločných grantových projektov (mnohoročná spolupráca s Institut für Musiksoziologie na Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien, s Akademiou muzycznou v Krakove,s Musikwissenschaftliches Institut Hamburg), pozývaním zahraničných odborníkov v spolupráci s Goetheho, Poľským a ďalšími inštitútmi a vedeckými pracoviskami.

Vysokoškolské vedecko-pedagogické a ďalšie aktivity

- FiF UK, Pracovná skupina Nová hudba pri Katedre hudobnej vedy, vedúca
- členka Umeleckej a vedeckej rady HFT VŠMU v Bratislave 2004 - 2006
- členka výboru Slovenskej muzikologickej asociácie (1994-1997)
- členka redakčnej rady zborníka FFUK Musaica (od 1995)
- predseda grémia Arbeitskreis für neue Musik Bratislava-Hamburg (od 1993 doteraz)
- členka výboru Medzinárodného festivalu a Sympózia (v jeho rámci) Melos-Étos (od 1991)
- členka výboru ISCM Slovak Section (od 1994)
- členka Internationales Wissenschaftskommitee der Krakauer Musikakademie (od 1995)
- poradkyňa Sekcie umenia Ministerstva kultúry SR, od 1999 - 2005
- členka Vedeckej a umeleckej rady HTF VŠMU v Bratislave,2002 - 2004
- členka Pracovnej skupiny Akreditačnej komisie vlády,od 2001 do 2006

Vedecko-popularizačná činnosť

Seriál článkov Estetické minimum, Smena na nedeľu ( knižne ako kol.: Estetické minimum):

1. Človek potrebuje hudbu, 17.10.1986
2. Čo je hudba a ako vznikla, 24.10.1986
3. Hudba v dávnych časoch, 31-10-1986
4. Hudba ako umenie a pre estetcký zážitok, 14.1.1987
5. Tradícia, modernosť a národná kultúra, 6.2.1987
6. Slovenská hudobná kultúra a súčasnosť, 13.2.1987
7. Skladateľ a jeho dielňa, 6.3.1987
8. Tajomstvo hudobnej kompozície, 13.3.1987
9. Hudby sa netreba báť, 20.3.1987

Rozhlasové a televízne relácie

1. Seriál rozhlasových relácií Ako sa kedy hudba počúvala (60-te roky)
2. Televízne scenáre
- cyklus Televízny hudobný slovník, 1986
- dokument o živote a diele J.L.Bellu, 1985
- cyklus Najkrajšia hudba môjho života, 1985 - 1986 (Jozef Kresánek, Oto Ferenczy, Ján Cikker)
- mnohoročná autorská spolupráca na cykle publicistických relácií Musica viva

Výskumné projekty
Od roku 1989

- Hudobná kultúra na Slovensku medzi dvoma vojnami, projekt grantovej agentúry Pro Slovakia, číslo MK 0303-819/95, výstup: Tradícia, modernosť a slovenská hudobná kultúra, Bratislava 1996
- Slovenskí skladatelia, hlavná riešiteľka výskumnej úlohy Grantovej agentúry VEGA, 1/5044/96, 1998-2000
- Pieseň v tvorbe slovenských skladateľov, hlavná riešiteľka výskumnej úlohy VEGA,2000- 2002
- Slovenskí skladatelia, sociologická sonda, projekt VEGA 2002-2004, hlavná riešiteľka
- Hudba Západu a Východu v 2.polovici 20.storočia, projekt VEGA2005-2007,1/2238/05, hlavná riešiteľka
- Recepcia a reflexia hudobnej minulosti v 20.storočí, projekt VEGA 2008-2010, 1/0047/08, zástupca hlavného riešiteľa

Účasť na väčších zahraničných projektoch

- Vedúca medzinárodného výzkumného projektu (SAIIC, akcia Rakúsko - Slovensko, č.25s31), v spolupráci s Lehrkanzel für Musikgeschichte, Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien, 1999-2000 (Interpretácia hudby v 20.storočí)

- Vedúca grantového projektu Rakúski a slovenskí skladatelia, v spolupráci s rakúskym partnerom, Institut für Musiksoziologie, Hochsch.f.M.u.darst.Kunst, Wien, Österrechisches Ost- und Südeuropa Institut; Projekte für wissenschaftliche Kooperation 1999-2000

- vedúca grantového projektu Musik als sozialsprache, v spolupráci s Institut für Musiksoziologie an der Universität fMdK in Wien, Osterreichisches Süd un Osteropa Institut, 2001

Ďalšie udelené granty na vedecké projekty

- Pro Helvetia 1992,
- Open Society Fund Bratislava a Sorosovo centrum súčasného umenia - program 36/1998 oscl,39/1999 oscl,
- Štátny fond kultúry Pro Slovakia 1996 a 1999,
- grantový systém MK, udelené granty v r. 2004, 2005, 2006, 2008

Od roku 2003 vydávanie 7-dielneho cyklu Dejiny hudby (vyd.Ikar Bratislava, v češtine Euromedia Group Praha) – pozri Publikácie, www.hc.sk (Osobnosti),Český hudební slovník osob a institucí www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik

© Copyright 2013 Naďa Hrčková | www.hrckova.sk | nada@hrckova.sk