Vitajte

Poslať e-mailom - ico Poslať e-mailom Verzia pre tlač - ico Verzia pre tlač
Foto - Univ. Prof. Naďa Hrčková
Prof. PhDr. Naďa Hrčková
Čítajte viac: O mne

Naďa Hrčková

Prof. PhDr. Naďa Hrčková, Csc., dlhoročná vysokoškolská pedagogička, najprv na odbore Hudobná veda Filozofickej fakulty Univerzity Komenského ( 1962 – 2004), neskôr vedecká pracovníčka v Centre výskumu HTF VŠMU v Bratislave.
Špecializácia : historická hudobná veda, stará hudba a hudba 20.storočia, predovšetkým hudba po druhej svetovej vojne, európska i slovenská, hudba Východu a Západu (západo-východný kontext) a súčasná hudobná kultúra ako taká.

V zahraničných encyklopedických prácach spájaná s Bratislavskou muzikologickou školou, ktorej presláveným predstaviteľom bol významný prvý slovenský profesor muzikológie (hudobnú vedu na FiFUK zakladali českí profesori) Prof. Jozef Kresánek. N.Hrčková ide v jeho šľapajách v úsilí o humanitnú orientáciu hudobnej vedy, ktorá by slúžila výkladu a približovaniu hudobného umenia ľuďom, pretože to považuje za hlavné poslanie vied o umení ako súčasti vied o človeku ( Wissenschaften von Menschen).
V tomto duchu vychovala rad absolventov a doktorandov, ktorí pôsobia na mnohých postoch hudobnej vedy a hudobnej kultúry. Sú reprezentantmi mladej slovenskej hudobnej vedy na zahraničných podujatiach i pôsobiskách a spoluautormi ňou vydávaného 7-dielneho cyklu syntetických monografických prác o jednotlivých epochách európskych dejín hudby od stredoveku po súčasnosť.

Pri politických čistkách v roku 1972 bola ako mladá kritička avantgardy ( vtedy aj redaktorka časopisov Hudobný život a Slovenská hudba) vyškrtnutá zo Zväzu slovenských skladateľov, na dlhé roky zbavená možnosti publicisticky pôsobiť a začala sa vo zvýšenej miere venovať aktuálnej muzikologickej a historiografickej reflexii. V roku 1986 jej vyšla historicko-systematická práca Hudobná kritika a hodnotenie (Opus, Bratislava), vysoko hodnotená zahraničnými odborníkmi ( Prof. Vladimír Karbusický z Hamburgského hudobnovedného inštitútu, Prof. Jiří Fukač z Ústavu pro hudební vědu na Masarykovej univerzite v Brne), v roku 1996 kniha o slovenskej hudobnej kultúre a česko-slovenskom kontexte medzi dvoma vojnami Tradícia, modernosť a slovenská hudobná kultúra (vyd. Litera Bratislava), ktorá bola habilitačným spisom na získanie docentského titulu na Masarykovej univerzite v Brne.

Vďaka nespochybniteľným pedagogickým a vedeckým výsledkom v roku 1980, napriek odkladaniu jej vedeckého postupu, obhájila na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského titul CSc. a v roku 1984 bola menovaná docentkou.
Po prevrate získala v r. 1999 novú habilitáciu za docentku v odbore Muzikológia na Masarykovej univerzite v Brne a v r. 2001 bola na tej istej univerzite inaugurovaná v odbore Muzikológia ako Prof. a stala sa tak riadnou profesorkou univerzitného odboru Hudobná veda ( Muzikológia), s menovacím dekrétom od Václava Havla.

Po prevrate rozvinula rozsiahlu prednáškovú činnosť na zahraničných univerzitách, na Musikwissenschaftliches Institut Hamburg, v Poľsku, na Inštitúte muzikológie na Varšavskej univerzite, na Akademii muzycznej v Krakove, na Vysokej škole divadla a hudby vo Vilniuse, v Ljubjane, na Universitäat für Musik und darstellende Kunst in Wien , na Masarykovej univerzite a ď.

Dlhoročne sa zúčastňuje s referátmi na popredných domácich i zahraničných muzikologických konferenciách a sympóziách, z ktorých má bohatú medzinárodnú publikačnú činnosť.
Po prevrate v roku 1991 spoluzakladateľka v zahraničí široko uznávaného medzinárodného festivalu Melos-Étos, hlavná organizátorka a vedecký garant sympózia v rámci festivalu, venovaného kľúčovým problémom súčasnej hudby ( informácie o festivale a sympóziu na www.hc.sk, Sympózium Melos Éthos). Na sympóziu 1991 – 2009, bienále, sa zúčastňovali poprední muzikológovia a kritici, ktorí o ňom a o slovenskej hudbe referovali v prestížnej zahraničnej tlači a rozhlasových médiách..

Zo sympózia Hrčková vydávala nemecko - slovenský zborník. Tento je k dispozícii v knižniciach a akademických kruhoch popredných inštitútov a univerzít, najmä v Nemecku, Poľsku, Rakúsku a ď.

Od r. 2007 v medzinárodnej spolupráci s Pracovnou skupinou Nová hudba/Neue Musik editorsky pripravuje internetový časopis Melos, texty o súčasnej hudobnej kultúre.
časopis MELOS

V súčasnosti vydáva Prof.Dr. Naďa Hrčková syntetické knižné monografie jednotlivých historických epoch európskych dejín hudby: Dejiny hudby I. – VI (1,2), v českom a slovenskom jazyku ( vyd. Ikar Bratislava a Euromedia Praha), z ktorých autorsky a editorsky pripravila 5 dielov: Dejiny hudby I. Európsky stredovek, Dejiny hudby II. Renesancia, Dejiny hudbyVI. Hudba 20.storočia (1), čiže hudba Západu a Dejiny hudby VI. Hudba 20.storočia (2), čiže hudba Východu a Dejiny hudby V. Hudba 19. storočia (pozri zoznam publikácií).

Tieto prvé syntetické dejiny európskej hudby, v ktorých slovenská hudba už nefiguruje ako regionálne komunistické geto, ale ako rovnocenný partner tradičných vysokých hudobných kultúr, vychádzajú vo veľkých viactisícových nákladoch najmä v ČR, sú prakticky stále vypredané, figurujú ako povinná literatúra na stredných a vysokých školách na Slovensku i v Českej republike a momentálne sa už pripravujú aj ich ďalšie zahraničné vydania. Hoci nejde o práce ľahké a populárne, ale o súhrn najnovších vedeckých výsledkov, podávaných v zrozumiteľnej forme pre širokú verejnosť, autorka dúfa, že prispejú k zvýšeniu celkovo upadajúceho povedomia o vážnej hudbe vôbec.© Copyright 2013 Naďa Hrčková | www.hrckova.sk | nada@hrckova.sk